Mitä partio on?

Partio on maailman suurin kansainvälinen nuorisoliike, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Partiotoiminnan päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen. Partiota monipuolisempaa harrastusta saa hakea! Partion päämäärän toteutumiseen pyritään tavoitteellisella ja nousujohteisella lasten ja nuorten partiokasvatuksella, joka sisältää kasvatustavoitteet, partiomenetelmän ja partio-ohjelman. Partio-ohjelma sisältää ohjelmaa 7-22-vuotiaille partiolaisille. Tätä vanhemmat partiolaiset toimivat usein jonkinlaisessa vapaaehtoistyöpestissä – esimerkiksi nuorempien johtajana, yhdistyksen hallinnollisissa tehtävissä tai erilaisissa projektipesteissä.

Suomalaiset partiolaiset kuuluvat johonkin lippukuntaan (Kemijärven Tunturitytöt ja -pojat), eli partion paikallisyhdistykseen. Lippukunta on usein rekisteröity yhdistys, jonka toimintaa ohjaa hallitus johtajanaan lippukunnan johtaja, eli yhdistyksen puheenjohtaja. Lippukunnat kuuluvat alueellisiin piireihin (Lapin Partiolaiset), jotka tukevat lippukuntien toimintaa ja järjestävät tapahtumia. Piirit kuuluvat partion suomalaiseen keskusjärjestöön, Suomen Partiolaisiin, joka puolestaan on partion maailmanjärjestöjen WAGGGS:n (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) ja WOSM:n (World Organization of the Scout Movement) jäsen. Näin jokainen partiolainen on osa 45 miljoonan partiolaisen kansainvälistä joukkoa yli 200 eri maassa. Suomessa Partiolaisia on noin 65 000.

Mitä partiossa tehdään?

Partiolaiset kokoontuvat lippukuntansa kokoontumispaikassa eli partiokololla. Toiminta tapahtuu ikäkausittain jaetuissa ryhmissä. Kokoontumisissa tehdään oman ikäkauden aktiviteetteja, joissa opitaan luonto- ja retkitaitoja, kädentaitoja, ryhmässä toimimista, luovuutta, toimeliaisuutta ja vastuun kantamista. Taidot ja tehtävät kasvavat vähitellen iän myötä. Toiminta voi olla vaikkapa retkeilyä, yöpymistä ulkona, erilaisille leireille ja tapahtumiin osallistumista, leikkimistä, laulamista, oppimista kokemisen ja tekemisen kautta ja yhdessä päättämistä ja vastuun jakamista.

Partiotoiminnan arvot

Partiotoimintaa ohjaa partion maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja. Sen lähtökohtana on ihmiskuva, jossa ihmisellä on velvollisuuksia suhteessa Jumalaan, omaan itseen, muihin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Suhde Jumalaan merkitsee myönteistä asennetta uskontoon, hengellisyyden etsimistä ja elämistä oman hengellisen vakaumuksen ja yhteisön mukaisesti. Suhde omaan itseen merkitsee vastuuta itsensä kehittämisestä, halua hyväksyä itsensä omine vahvuuksineen ja heikkouksineen sekä kykyä toimia eettisesti oikein. Suhde muihin ihmisiin merkitsee toisten ihmisten auttamista ja heistä huolehtimista sekä toisten ihmisten kunnioittamista. Suhde yhteiskuntaan merkitsee rauhan, ihmisten välisen yhteisymmärryksen ja yhteistyön edistämistä niin paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Se merkitsee myös yhteiskunnallista aktiivisuutta ja uskollisuutta omaa maata kohtaan. Suhde ympäristöön merkitsee vastuunottoa elinympäristöstä, huolehtimista sen säilymisestä tuleville sukupolville sekä luonnon kunnioittamista.

Partion yhteistyö kirkkojen kanssa

Keskusjärjestö Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on solminut yhteistyösopimuksen Suomen evankelis-luterilaisen ja Suomen ortodoksisen kirkon kanssa. Sopimuksen tarkoitus on edistää uskontokasvatuksen asemaa osana Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n tarjoamaa partiokasvatusta sekä sopia yhteistyön periaatteista. Lippukunnat, joiden taustayhteisönä on tunnustuksellinen uskontokunta, antavat sen tunnustuksen mukaista uskontokasvatusta. Lippukunnat, joilla ei ole uskonnollista taustayhteisöä, tukevat jäsentensä uskonnollista kehitystä sen mukaan, mihin uskonnolliseen yhteisöön jäsenet kuuluvat.

Lue lisää Suomen Partiolaisten sivuilta.